Báo cáo tài chính

DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

Dịch vụ làm báo cáo tài chính của Kế toán Đại Phát uy tín, chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả, hỗ trợ tối đa. Doanh nghiệp không cần phải lo lắng tới việc làm BCTC trong dịp cuối năm nữa.

I – CÔNG VIỆC KẾ TOÁN THỰC HIỆN:

 • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;
 • Kiểm tra chứng từ kế toán; Phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán; Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ kế toán không phù hợp;
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển;
 • Tính khấu hao tài sản cố định; Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán;
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính;
 • Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế; In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

II – PHÍ DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
Phí dịch vụ được xác định theo số lượng chứng từ phát sinh hàng năm như sau:

III – KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

Tủ cắt lọc sét

Tủ chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét

Thiết bị chống sét lan truyền

Thiết bị cắt lọc sét LPI

Sau khi hoàn thành Hồ sơ bàn giao lại cho Doanh nghiệp gồm:

 • Bộ báo cáo tài chính (Gồm: Bảng cân đối tài khoản; bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh BCTC)
 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN; Tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Phiếu thu, phiếu chi, chứng từ kế toán, phiếu nhập, phiếu xuất….
 • Sổ nhật ký chung; Sổ cái các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa; Sổ chi tiết thanh toán với người bán; Sổ chi tiết thanh toán với người mua
 • Bảng phân bổ Công cụ dụng cụ và chi phí trả trước; Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ; Bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán

Leave Comments

0981338080
0981338080